SMOS a jeho historie

Stručný přehled historie Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu

První osteologický seminář se konal 2.2.1970 ve Výzkumném ústavu chorob revmatických v Praze. Seminářů a později workshopů s postupně narůstající účastí zahraničních autorů bylo uspořádáno přes 115. Iniciátorem a duší těchto akcí byl prof. MUDr. Stanislav Havelka, CSc., který se pak také stal prvním předsedou nově vzniklé společnosti. Na základě pracovní skupiny pro osteoartrózu vznikla v říjnu 1986 osteoartrotická sekce Čs.revmatologické společnosti. Jakožto člen European Society of Osteoarthrology byla sekce i členem EULAR. Tato sekce byla 1991 přijata do European Foundation for Osteoporosis (EFFO) jako jediná sekce mezi samostatnými společnostmi, pod názvem Section of Metabolic Skeletal Disease, Czechoslovac Society for Rheumatology. Z této sekce vznikají v důsledku politických změn sekce dvě, a to česká a slovenská.

Česká sekce posílá 27.3.1995 předsednictvu České lékařské společnosti JEP návrh na ustanovení samostatné Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu (SMOS) ČLS JEP. Návrh je přijat 2.5.1995. Nová společnost je koncipována jako vysloveně interdisciplinární. Plénum ČLS JEP přijímá SMOS 20.11.1996 jako nového člena. Akce SMOS ČLS JEP zahajuje konference s mezinárodní účastí v Praze v březnu 1996. Od roku 1996 také vychází čtvrtletník Osteologický bulletin jako orgán SMOS.

V současné době je SMOS ČLS JEP řádným členem mezinárodní organizace IOF (International Osteoporosis Foundation) ,která sdružuje odborné společnosti věnující se této problematice v rámci celého světa, má svého zástupce v Board of National Societies a člena v Board of Scientific Advisors při IOF.

V dalším období SMOS pořádá řadu akcí věnovaných problematice metabolického onemocnění skeletu .Po navázání nikdy zcela nezpřetrhaných kontaktů se slovenskými kolegy sdruženými v SOMOK (Společnosti pre osteoporozu a metabolické ochorenia kostí) bylo domluveno pořádání osteologických kongresů střídavě v Čechách a na Slovensku.Další kongresy se uskutečnily v 1999 v Praze, 2000 v Banské Bystrici, 2001 v Olomouci. SMOS se podílí na organizaci i dalších akcí, tradičně spolupořádá konferenci Sekundární osteoporoza v Plzni.

Prvním předsedou SMOS JEP byl prof. Havelka (v letech 1995-1997), XI/1997 by zvolen předsedou prof. MUDr Vladimír Palička, CSc., místopředsedou prof. MUDr Jaroslav Blahoš, CSc., vědeckým sekretářem MUDr. Milan Bayer, CSc., v roce 2002 budou organizovány další volby vzhledem k ukončení funkčního období výboru.

SMOS je chápána a účastní se řady jednání s MZ ČR, pojišťovnami, ČLK, odbornými společnostmi jako integrující společnost pro oblast metabolické onemocnění skeletu a především osteoporózy, která se stává ze zdravotního, sociálního i ekonomického hlediska závažným problémem. SMOS se účastní tvorby standardů péče v této oblasti, navrhuje koncepce oboru, vyjadřuje se v rámci algoritmů léčby k současným možnostem diagnostiky a terapie v ČR.

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně