Dětská osteoporóza

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OSTEOLOGII A FOSFOKALCIOVÝ METABOLISMUS (OPCAM)

České pediatrické společnosti ČLS JEP

Historie | Předsednictvo | Aktivity | Pracovní setkání | Konsultace přes e-mail

HISTORIE

Pracovní skupina pro osteologii a poruchy fosfokalciového metabolizmu (OPCAM) při České pediatrické společnosti ČLS JEP byla založena na ustavující schůzi, konané dne 17.3.1995 na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. LF UK.

Ustavujícího setkání se zúčastnili představitelé české osteologie (prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc, prof. MUDr. Stanislav Havelka, CSc) i pediatrie (doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc). Na tomto setkání bylo zvoleno vedení v sestavě Bayer, Kutílek, Chvojková, Novák. Bližší informace viz Předsednictvo . V současné době sdružuje OPCAM 29 lékařů se zájmem o dětskou osteologii a poruchy minerálního metabolismu v období růstu.

Cílem OPCAM je zlepšovat spolupráci odborníků zabývajících se problematikou skeletu a minerálního metabolismu v období dětství a dospívání, vzájemná výměna informací o současných možnostem diagnostiky a terapie metabolických onemocnění skeletu v ČR a spolupráce s praktickými dětskými lékaři na toto téma. Cílem OPCAM je rovněž tvorba doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu metabolických onemocnění skeletu v dětském věku. Od roku 1995 pořádala OPCAM řadu odborných setkání, zejména v rámci kongresů a konferencí s pediatrickou a osteologickou tematikou. Bližší informace viz Aktivity a Pracovní setkání.

PŘEDSEDNICTVO

Předsednictvo zvolené na jaře 2000

 • PŘEDSEDAdoc. MUDr. Milan Bayer, CSc.Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LFKe Karlovu 2

  128 08, Praha 2

  tel.: +420 224 967 077

  e-mail: mbayer@lf1.cuni.cz

 • ČLENOVÉ PŘEDSEDNICTVAMUDr. Štěpán Kutílek, CSc.Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK, PrahaPrim. MUDr. Jiří Novák

  Dětské oddělení NsP Litomyšl

  Prim. MUDr. Václav Vyskočil, PhD

  Osteocentrum – II. Interní klinika FN Plzeň

Předsednictvo 1997 – 2000

 • PŘEDSEDAdoc. MUDr. Milan Bayer, CSc.Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF
 • ČLENOVÉ PŘEDSEDNICTVAMUDr. Štěpán Kutílek, CSc.Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK, PrahaPrim. MUDr. Jiří Novák

  Dětské oddělení NsP Litomyšl

  Prim. MUDr. Josef Gut

  Dětské oddšlení NsP Česká Lípa

Předsednictvo 1995-1997

 • PŘEDSEDAdoc. MUDr. Milan Bayer, CSc.Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF
 • ČLENOVÉ PŘEDSEDNICTVAMUDr. Štěpán Kutílek, CSc.Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK, PrahaPrim. MUDr. Jiří Novák

  Dětské oddělení NsP Litomyšl

  MUDr. Eva Chvojková

  Neonatologické oddělení FN Plzeň

AKTIVITY

Přednáškové aktivity 1995-2003

 • 17.03.1995 … Praha – založení skupiny
 • 19.04.1996 … Litomyšl – přednáškový den pro praktické pediatry
 • 26.09.1996 … Plzeň – satelitní symposium v rámci Pediatrického kongresu
 • 21.04.1997 … Praha – spoluúčast na revmatologickém symposiu PIPERS
 • 29.05.1998 … Velká Bystřice u Olomouce – přednáškový blok v rámci XVI. dnů Klinické pediatrie
 • 19.06.1999 … Plzeň – spoluúčast na III. konferenci Sekundární osteoporóza
 • 18.11.1999 … Praha – spoluúčast na revmatologickém symposiu PIPERS
 • 14.04.2000 … Plzeň – spoluúčast na IV. konferenci Sekundární osteoporóza
 • 08.11.2001 … Olomouc organisace pediatrického bloku v rámci kongresu SMOS
 • 19.04.2002 … Plzeň – organisace pediatrického bloku na V. konferenci Sekundární osteoporóza

Publikované materiály 1995-2003

 • Bayer M, Kutílek Š, Chvojková E, Novák J. Nezapomínejme na vitamin D. Čs Pediat 1996;51:38-41. (Strategie suplementace vitaminem D)
 • Bayer M, Kutílek Š, Chvojková E, Novák J, Dort J. Kalcium ve výživě dětí a dospívajících. Čs Pediatr 1997;52:622 (Doporučená schemata příjmu kalcia u dětí a dospívajících)
 • Bayer M, Kutílek Š, Chvojková E, Novák J. Deficitní křivice v dětském věku. Návrh na standard diagnostických a léčebných výkonů. Osteolog Bull 1997;3:76-77.
 • Kutílek Š, Bayer M, Gut J. Návrh prevence steroidní osteoporózy v dětském věku. In:Vyskočil V, ed. Sekundární osteoporóza, Delex, Plzeň 2000:14-16
 • Bayer M, Kutílek Š, Feber J, Gut J. Metabolická onemocnění skeletu v dětském věku, GRADA-Avicenum 2002 (Monografie)

Aktivity plánované

 • 2.-4.10.2003 … Liberec – organisace pediatrického bloku na XXVI. Endokrinologických dnech
 • 19.-20.10.2003 … České Budějovice -spolúčast na kongresu SMOS
 • podzim 2004 … Ostrava – satelitní symposium v rámci Pediatrického kongresu

PRACOVNÍ SETKANÍ 1995 – 2003

Pracovní setkání probíhala téměř vždy v rámci odborných konferencí:

 • 1995 … 17.3. Praha, 9.10. Praha
 • 1996 … 19.4. Litomyšl, 26.9. Plzeň
 • 1997 … 21.4. Praha, 24.10. Praha
 • 1998 … 29.5. Velká Bystřice, 27.11. Praha
 • 1999 … 19.6. Plzeň, 18.11. Praha
 • 2000 … 14.4. Plzeň
 • 2001 … 9.2. Praha, 8.11. Olomouc
 • 2002 … 19.4. Plzeň

Plánovaná pracovní setkání

 • 2003 … 15.4. Praha, 19.-20.10. České Budějovice

KONSULTACE PŘES E-MAIL

Možnost e-mailových konsultací na adresách:

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně